Make your own free website on Tripod.com

 

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

1.1. Kayıt (A.Ü. Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 4)

Üniversiteye öğrencilerin kayıtları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonuçlarına ve kayıt koşullarına göre yapılır.

1.2. Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar

1.2.1. Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları ile İlgili Esaslar (Madde 2,3,4,5,10,13,14)

 1. Yükseköğrenim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğrenim kurumlarının özellikleri gözönünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yüksek öğretim kurumu bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.
 2. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
 3. Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanlar çerçevesinde kredi olarak verilebilir.

Bu kredinin verilmesine ilişkin esas ve usuller ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğine göre belirlenir.

Öğrenci katkı payı, iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci sömestr başında kayıt yenilenirken, sömestr sistemi uygulanmayan eğitim programlarında da Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

 1. Öğrenci katkı payları ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp, yıllık olarak alınır.

Ancak disiplin cezası alan öğrenciler hariç muhtelif sebeplerle kaydını sömestr usulü uygulayanlarda en az iki yarı yıl, yıl esası uygulanmayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

 1. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı ilgili bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, iki milyon lira katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğrenim kurumuna defaten aktarılır.

 1. Herhangi bir sebeple harç veya katkı payı olarak ödenmeyen borçlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
 2. İki yıllık önlisans öğreniminden bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur. Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayandan öğrenci katkısı birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı %100 fazlası ile alınır. Ancak, mezuniyet veya staj durumunda olup da, öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için katkı payı alınmaz.

1.2.2. İkinci Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Öğretim Ücretleri ile İlgili Esaslar (Madde 16,17,18,21)

 1. Öğrenci ücretleri iki eşit taksitle ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise sömestr başında kayıt yenilenirken, sömestr sistemi uygulamayan eğitim programlarında da Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

Öğrenim ücretleri, ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır.

 1. Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanunu faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir.

İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılamaz.

 1. Öğrenim ücreti Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez.
 2. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’na girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

Yatay geçiş şartlarına uygun olarak ikinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.

1.3. Öğrenim Süresi ( 04.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun)

Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl, üç veya daha dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci; sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

1.4. Kayıt Yenileme (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 16)

Öğrenciler, Yüksekokul Kurulunun koyacağı esaslara ve ders müfredat programlarına göre her yıl veya yarıyılda okuyacakları derslere kayıtlarını akademik takvimde belirlenen kayıt süresi içinde ( danışmanın görüşünü de alarak ) yenilemek zorundadırlar.

Kayıt yenileme süresi içerisinde katkı paylarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Yüksekokul Yönetim Kurulunca bu durumda bulunan öğrencinin öğrenimi dondurulur ve dondurulan süre izinden sayılmaz. Kayıt yenileme süresi Eğitim-Öğretim başlamasından önceki haftadır.

Öğrenciler öncelikle başarısız olduğu derslere kayıt yaptırır. Bir yarıyılda öğrenci (önceki dönemlerden başarısız olduğu derslerin devamını almış olsa bile) 30 kredi saatin üzerinde derse kayıt yaptıramaz ve 30 kredi saatinin hesaplanmasında 27. madde'de (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar) yer alan zorunlu dersler bu hesaplamaya dahil edilmez. Bu gibi hallerde öğrencinin tekrarlamak zorunda olduğu derslerin çokluğu ve/veya haftalık ders programlarında yeni alacağı derslerin , tekrar alacağı dersler ile çakışması nedenleri ile kayıt olacağı yarıyıl programlarındaki derslerin bir kısmını veya tümünü alamaması 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde belirtilen eğitim süresinin işlemesine engel olamaz. Ders kaydını yenilemeyen öğrenci ilgili dersi o yarıyıl almamış sayılır. Ders alma formunda yapılacak ders değişiklikleri her yarıyılın ilk 15 günü içinde tamamlanır.

Öğrenciler kredi koşullarına uymak kaydıyla, diğer programlardan programlarındaki kredi saatlerinin toplamının %10’u kadar seçimlik ders alabilirler.

1.5. Devam Zorunluluğu (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 17)

Yüksekokulda madde 13'de belirtilen uygulamalı derslerde devam zorunluluğu % 80 ,sektörde uygulamalı derslerde %90, teorik derslerde ise % 70’dir.

Uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler devam koşullarını yerine getirmiş olsalar bile başarısız oldukları dersler için bu derslere devam etmek zorundadırlar. Ancak; öğrenci başarısız olduğu teorik dersten devam koşullarını yerine getirmiş ise derse devam etme zorunluluğu yoktur; ders kaydını yenilediği takdirde açılan sınavlara girebilir. Ayrıca ders kaydını yenilemek koşuluyla öğrenci başarısız olduğu derslere istediği taktirde katılabilir.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler başarısız oldukları derslere (devam koşullarını yerine getirmiş olsalar bile) devam etmek zorundadırlar.

Sağlık nedeniyle raporlu olunan sürelerde derslere devam edilmemiş sayılır. Yurtiçi ve yurtdışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilere, Senato Kararı ile verilecek izinler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

1.6. Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi (A.Ü. Yab. Dil. Eğ. ve Sınav Yönergesi Madde 5,6)

 1. Yüksekokula ilk defa kayıt yaptıran bütün öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında yabancı dil bilgilerinin takip edecekleri eğitim-öğretim programlarının öngördüğü ve hangi seviyede olduklarını ölçen ve rektörlükçe düzenlenen bir seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavı tarihi birimler tarafından belirlenir ve öğrencilere ilan edilir. Seviye tespit sınavı ilan edilen tarihte yapılır ve sınava girmeyen öğrenci için tekrar sınav hakkı verilmez ve mazaret kabul edilmez. Seviye tespit sınavına girmedikleri veya bu sınavda başarılı olamadıkları takdirde, düzenlenen zorunlu yabancı dil dersini almak ve başarmak zorundadırlar.
 2. Bu yönerge hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten önce birimlerin eğitim-öğretim programında yer alan merkezi zorunlu yabancı dil derslerinden sadece birinci kurdan başarısız olan öğrencilere uygulanır. Merkezi zorunlu yabancı dil derslerinden ikinci ve üçüncü kurdan başarısız olan öğrenciler birimlerin eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulurlar.

1.7. Sınavlar

1.7.1. Sınavların Şekli (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 18)

Bir dersin yıliçi, yarıyıl ve yılsonu sınavları o dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Sorumlu öğretim elemanının geçerli bir mazereti olduğu takdirde sınav, ilgili koordinatör tarafından belirlenen bir öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılabilir.

Dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak sınavların yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü,yazılı-uygulama çalışma olarak yapılması sorumlu öğretim elemanlarının önerileri ile ilgili program koordinatörlerinin görüşleri göz önüne alınarak yüksekokul müdürlüğü tarafından sınavdan en az yedi ( 7 ) gün önce tespit ve ilan edilir.

 1. Ara Sınavlar(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 19)

Öğrencilerin yıliçi notunun belirlenmesi için Madde 27 ile belirtilen zorunlu dersler dışında yüksekokulda her ders için en az bir ara sınav yapılır.

Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerelerde yapılacağı her sınavın günü,yeri ve saati belirtilmek sureti ile her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş (15) gün içinde o dersten sorumlu öğretim elemanlarının görüşleri alınarak ilgili koordinatörlerin önerileri üzerine yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilan edilir.

Uygulamalı derslerde başarılı olmak zorunlu olduğundan 13. Madde gereği olarak ilan edilecek esaslara uygun biçimde yıliçi notu belirlenir.

Bir gün içinde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.

Herhangi bir ara sınava veya yarıyıliçi/ yıliçi çalışmaya katılmamış olan öğrenci o ara sınavdan veya o çalışmadan sıfır (0) not almış sayılır.

Öğretim elemanları sorumlu oldukları derslerde, uygun gördükleri takdirde yarıyıliçi notu belirlemek için ara sınavına ek olarak ders saatleri içinde kısa süreli bilgi yoklama sınavları yapabilirler ve araştırma konuları verebilirler.

Yüksekokul Müdürlüğünün onayı olmaksızın ara sınav programlarında değişiklik yapılamaz.

1.7.3. Sınavlara Katılma (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 20)

Öğrencinin bir dersin yarıyıl / yılsonu sınavına girebilmesi için aşağıdaki şartları birlikte yerine getirmesi gerekir.

1.7.4. Yarıyıl, Yılsonu ve Tek Ders Sınavları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 21)

Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirtmek üzere yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerin yarıyıl sonu sınavı yapılır. Mezun olmak için tek dersten beklemeli öğrencilere, sınavlara girme hakkını kazanmış olma koşulu ile II. ve IV. Yarıyıl dersleri için Güz yarıyılı sonundaki sınav döneminde bir sınav hakkı verilir.

Öğrencilerin bu haktan yararlanabilmeleri için kayıt yenileme işlemleri sürecinde bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Dini ve ulusal bayramlar dışında, gerekli görülen durumlarda cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

 1. Sınav ve Yıliçi Çalışma Sonuçlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 22)

Sınav ve çalışma sonuçları o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin çalışmaları ile ilgili öğretim elemanına teslim ettikleri tarihten itibaren bir hafta içerisinde ilgili öğretim elemanları tarafından not çizelgeleri ile birlikte yüksekokul müdürlüğüne sunulur.

Sınav sonuçları yüksekokul müdürlüğü tarafından açıklanır.

1.7.6. Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Esaslar (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 23)

 1. Öğrenciler sınavlarda kimlik göstermek zorundadır. Kimliği kayıp eden öğrenciler öğrenci işlerinde mazeretini belirterek öğrenci belgesi alabilir ve bu belgeyi gösterebilir.
 2. Her öğrenci daha önceden belirtilen sınav salonunda sınava girer.
 3. Kitap, ders notları sınav başlamadan önce sınav salonunda uygun bir yere bırakılır. Oturulan sırada bulundurulmaz.
 4. Sınav saatinde gelmeyen öğrenci sınava kesinlikle alınmaz.
 5. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika sınav salonu terk edilmez.
 6. Sınav tutanağına öğrencinin adı, soyadı ve numarası yazılarak imzalatılır. Sınav tutanağını imzalamayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
 7. Cevap kağıtlarına adı, soyadı ve numarası tükenmez kalemle yazılır, görevli öğretim elemanlarına paraflatılır.
 8. Sınav esnasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vs. alıp vermeleri kesinlikle yasaktır.
 9. Sınavla ilgili sorunlar sınav başlangıcında sorumlu öğretim elemanına sorulabilir. Sınav başladıktan sonra görevli öğretim elemanına soru sorulamaz.
 10. Sınav esnasında konuşmak, arkaya , öne, sağa, sola dönmek kopya çekmeye teşebbüs sayılır.
 11. Sınavını bitiren öğrenci, diğer arkadaşlarını rahatsız etmemek için sınav salonunu ve koridorunu hemen terk etmek zorundadır.

1.7.7. Mezuniyet Başarı Notu (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 24)

Öğrencinin bir derste sağladığı Başarı Notu o dersi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur.

Bir ders için Başarı Notu öğrencinin o dersin yıliçi notunun %40’nın yarıyılsonu veya yılsonu sınavında aldığı notun %60’na eklenmesiyle elde edilir.

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için o dersin yarıyılsonu veya yılsonu sınavında tam not yüz (100) üzerinden en az elli (50) not almış olması ve ( yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanan ) Başarı Notunun tam not yüz (100) üzerinden en az elli (50) olması gerekir.

1.7.8. Sınav Sonucuna İtiraz (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 25)

Bir sınavın veya yarıyıl/ yıliçi çalışmasının sonucuna (ilan tarihinden itibaren) yedi (7) gün içinde sadece maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtiraz yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır.

Dilekçeye istinaden dersten sorumlu öğretim elemanı öğrencinin sınav evrakını tekrar inceleyerek sonucu bir rapor halinde yüksekokul müdürlüğüne sunar. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile sonuç ilan edilir. Yüksekokul Müdürlüğü gerek görürse sınav evrakını bir komisyona inceletebilir.

1.7.9. Sınav, Ödev, Proje Evraklarının Saklanması(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 26)

Sınav kağıtları , ödevler, projeler, laboratuvar ve Endüstriye Dayalı Eğitim raporları ve benzeri gibi evraklar son işlem gördükleri tarihten itibaren 2 yıl süre ile yüksekokul müdürlüğü tarafından saklanır. Bu sürenin sonunda usuller uyarınca imha edilir. Öğrenciler Proje Raporlarını 3 nüsha halinde ilgili öğretim elemanına teslim eder. Bunlardan biri okuma salonuna, biri program koordinatörüne diğeri ise öğrenci işlerine verilir.

1.7.10. Zorunlu Dersler (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 27)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca zorunlu olmamak koşulu ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , Türk Dili ve Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dallarındaki derslerden ara sınav yapılmaz. Bu derslerin sınavlarında başarı notu başarılı yada başarısız olarak değerlendirilir.

Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

1.8. Kayıt Dondurma (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 29)

Yüksekokul Müdürlüğü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye kayıt dondurma talebine dair bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını kanıtlaması kaydı ile yüksekokul yönetim kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için kayıt dondurmasına izin verilebilir.

Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli kayıt dondurma izni yarıyıl başlangıcından o yarıyıl derslerinin yarıyılsonu sınavlarının sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

Bu hükümler uyarınca kaydını donduran bir öğrencinin(öğrenime ara verme izni olan bir öğrencinin) öğrenime ara verdiği süre o öğrenci için 28 .maddede belirtilen öğrenim süresine eklenir.

Süre ekleme nedeninin ve eklenecek sürenin ilgili yönetim kurulu kararında belirlenmesi şarttır. Ağır hastalık, doğal afetler,askerlik belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında Kayıt Dondurmak için başvuru süresi yıl/ yarıyılın ilk iki haftasıdır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan yada aranmakta olduğu resmi makamlarca belirtilen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş öğrencilerin eğitim ve öğretime devam etmedikleri süreler için kaydını dondurmuş sayılmalarına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verebilir.

1.9. Kayıt Silme (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 30)

Bir öğrencinin;

 1. Kendi isteği ile yüksekokuldan ayrılmak istemesi,
 2. Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca kaydının silinmesine karar verilmesi,
 3. Öğrenim süresi 28. Maddede belirtilen süreler sonunda öğrenimin tamamlanmaması veya tamamlanamayacağı anlaşılması hallerinde yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.
 1. Başarı Derecesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 31)
  1. Başarı derecesi ağırlıklı ortalama esasına göre hesaplanır. Ağırlıklı ortalama; öğrencinin aldığı tüm derslerdeki başarı notları ile kredileri çarpımlarının toplamı , derslerin kredileri toplamına bölümü ile bulunur.

   İsteyen öğrenciler için başarı derecesini gösteren not durum belgesi aşağıdaki Tablo:1’de belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenerek verilir. Tablo:1 not durum belgesinde yer alır.

   Sayısal

   Alfabetik

   Başarı Notu

   90-100

   85-89

   AA

   AB

   4

   3.5

   80-84

   75-79

   BB

   BC

   3

   2.5

   70-74

   65-69

   CC

   CD

   2

   1.5

   60-64

   50-59

   DD

   DE

   1

   0.5

   Tablo 1

  2. Diploma (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 32)

Öğrenimi başarı ile tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyeti tespit edilir ve 2547 Sayılı Kanununda öngörüldüğü şekilde diplomalar verilir.

Diplomaların şekli, boyutları ve içinde yer alacak bilgiler Üniversite Senatosunca belirlenir.

Diploma düzenleninceye kadar öğrenciye geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Bir öğrencinin mezuniyet tarihi, öğrencinin o dönemdeki eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bittiği tarihtir.

Diploma ancak bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçmek üzere diploma üzerindeki bilgileri taşıyan diplomanın kaybından dolayı verildiğini belirten resimli bir belge düzenlenir.

1.12. Öğrencilerin Genel Yükümlülükleri (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 33)

Öğrenciler bütün öğretim süreleri boyunca yüksekokuldaki ilgili uygulama esasları, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm ilke ve esasları bilmek, bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek, öğretim ders ve sınav programlarına başarı durum çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Yüksekokul Yönetimi tarafından yapılan duyuruları izlemekle yükümlüdürler.

Öğrenciler usulüne göre yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde Öğrenci İşlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış veya yanlış veya eksik bildirimde bulunmuş öğrenciler dosyalarında bulunan en son adrese yapılan tebligatları almadıklarını iddia edemezler.

Bir hakkın doğmasına esas teşkil edecek nitelikteki her tür tebligat öğrencinin dosyasında mevcut son adresine iadeli taahhütlü mektup veya telgraf ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Panosunda ilan edilmek sureti ile yapılır. Bu iki işlem birbirinin yerine geçer. İadeli taahhütlü mektup veya telgrafın adresine ulaşması halinde, PTT iade kartı üzerindeki tarih veya telgraf teslim tarihi yada konu hakkında ilgiliye Yüksekokul Öğrenci İşleri Panosunda yapılan ilan tarihi , tebliğ tarihi sayılır.

12.13. Disiplin

1.13.1. Disiplin Cezaları (A.Ü. Disiplin Yönetmeliği Madde 5)

Disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 2. Kınama : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 3. Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 4. Yükseköğretim Kurumunundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 5. Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma : Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

1.13.1.1. Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları : (Madde 6)

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vekara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
 2. Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,
 3. Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
 4. Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek.

1.13.1.2. Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları : (Madde 7)

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
 2. Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek,
 3. Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,
 4. Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışına ilan asmak,
 5. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atelye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
 6. Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,
 7. Kumar oynamak veya oynatmak.

1.13.1.3. Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları : (Madde 8)

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Öğrenme ve öğrenme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak, yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,
 2. Törenlerde, tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,
 3. Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,
 4. Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerlere uyarıya rağmen işgalde devam etmek,
 5. Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
 6. Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,
 7. Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
 8. Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak,
 9. Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

1.13.1.4. Yükseköğretim Kurumundan Bir Veya iki Yarıyıl için Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları : (Madde 9)

 1. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:
 2. Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket etmek,
 3. Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,
 4. Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak,
 5. Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,
 6. Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,
 7. Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak,
 8. Hırsızlık yapmak,
 9. Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
 10. Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin alınmadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
 11. Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,
 12. Yükseköğretim kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,
 13. Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

1.13.1.5. Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları: (Madde 10)

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,
 2. Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,
 3. Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,
 4. Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,
 5. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,
 6. Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

1.14. Yatay Geçiş ( Senato Kararı, Karar Sayısı 1059)

A)Başvuru Şartları:

 1. Yatay geçişler ancak, eş değer eğitim proğramları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır,
 2. Öğrenci geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır,
 3. Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencilerin;

 1. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
 2. Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğeri olması gereklidir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde, bulundukları eğitim-öğretim programının puanı, geçiş yapmak istedikleri programın en düşük puanından yüksek olması şartı ile yatay yapabilirler.

4) Yükseköğretim kurumlarının son sınıflarına veya son iki yarıyılına geçiş için öğrencinin;

 1. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
 2. Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğeri olması,
 3. Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

5) Bir Yükseköğretim .kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

6) Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından Yurdumuzdaki yükseköğretim kurumuna başvuran öğrencinin, yabancı ülke Yükseköğretim kurumundan yabancı dil hazırlık hariç en az iki yarıyıl okumuş ve yıl sonu sınavlarını başarmış olması ve yukarıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer hususları yerine getirmiş olması şartı aranır. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda geçiş yapılmaz. Ancak, öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.

7) İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapmazlar. Ancak hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek kaydıyla normal örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir.

B) İstenen Belgeler:

 1. Not belgesi (transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge,
 2. Disiplin cezası almadığına dair belge,
 3. ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,
 4. Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan dökümanların eklenmesi yararlıdır,
 5. Başvurular, istenen belgeler ekli bir dilekçe ile ilgili Yüksekokul Müdürlüğü'ne eğitim/öğretim yılı başlamadan 10 gün öncesine kadar yapılacaktır.

1.15. Dikey Geçiş ( Madde 3)

Meslek Yüksekokullarında aşağıda belirtilen başarı düzeyinde mezun olanlara, alanları ile ilgili bir programda lisans öğrenimi yapma imkanı sağlar.

Bunun için, mezun öğrencinin :

 1. Her dersten aldığı yarıyıl sonu "başarı notları" nın ağırlıklı ortalamasının tam not (100) alınmak şartıyla en az (70) olması gerekir.

Diğer değerlendirme sistemlerinde de bu esaslara eşdeğerlik sağlanır.

 1. Başarı notları ortalaması, iki basamak yürütülerek hesap edilir ve kesirler de gözönüne alınarak belirlenir. Başarı notları ortalamasına göre yapılacak sıralamada adayın o yıl öğrenim gördüğü programdan mezun olanlar arasında, ilk yüzde (10)'a girmiş olması gerekir.

Mezunların yüzde (10)'u hesaplanırken, kesir sayıları bir üst tam sayıya tamamlanır.

1.16. Askerlik Tecili (YÖK Başkanlığının 18.07.1995 tarih 14002 sayılı yazısı, Madde 2-b ve3-e)

 1. Eğitim-öğretim süresi 4 yıl (8 sömestr) olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl (14 sömestr)dır.
 2. Azami öğrencilik süreleri sonunda mezun olabilmek için dört veya beş dersten başarısız olanlara, ilave iki eğitim-öğretim yılı daha öğrencilik hakkı tanınır ve bu süreler sonunda askerlikleri EYT edilir.

Azami öğrencilik süreleri sonunda okullarından mezun olabilmek için dört veya beş dersten başarısız olanların askerlikleri EYT edilmeyerek haklarında askerlik kararı alınır.

 1. Danışmanlık (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 9)

Öğrencilerin eğitim ve öğretim danışmanlığı, koordinatörlerin teklifi ve Yüksekokul Müdürünün onayıyla görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülür.

Danışman öğretim elemanları kendilerine verilen öğrenci grupları ile ilgili aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Öğrencilerin Yüksekokula ve ilgili programa uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 2. Öğrencilerin bu yönergede yer alan 16. maddedeki hükümlere uygun olarak kayıt yenileme ve ders alma işlemlerinin hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 3. Eğitim- Öğretim dönemi süresince sorumlu bulunduğu öğrenci grubunu bir yarıyılda en az bir defa toplar, öğrencilerin sorunlarının çözümünde yardımcı olur ve yaptığı çalışmaları bir raporla toplantı tarihini izleyen on (10 ) gün içerisinde Program Koordinatörlüğüne sunar.
 4. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin düzenlenmesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapar.
 5. Endüstriye Dayalı Öğretimin belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalarda bulunur.
 6. Öğrencilerin bilgilendirilmesi gereken konularda vakit geçirmeksizin sorumlu olduğu sınıfları toplar ve bilgilendirir.

1.18. EDÖ (ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM) (Sosyal Bilimler M.Y.O. EDÖ Yönergesi)

1.18.1. Amaç (Madde 3)

Bu yönergeden amaç; öğrencilerin kendi yetişme dalı ile ilgili endüstri ve gerçek iş ortamlarında üretime katılarak:

 1. Yüksekokuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yeterliliklerini pekiştirmelerini,
 2. Laboratuvar ve iş uygulamalarında edindikleri beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerini;
 3. Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda alacakları dersleri daha bilinçli olarak takip etmelerini sağlayıcı bilgi ve görgülerini arttırmalarını;
 4. Meslek elemanı olarak görev alacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını;
 5. Öğrencilerin mezuniyet sonrası işe intibaklarını ve iş bulmalarını kolaylaştırmalarını; sağlayıcı önlemleri belirlemek Yüksekokul Müdürlüğünün ve öğrencilerin izleyecekleri kurallar ile işyerlerinden beklenen hizmetleri saptamaktır.

1.18.2. EDÖ Aşamaları ve Süreleri (Madde 5)

EDÖ uygulamaları öğretim planında belirtilen süreler kadar iki ayrı aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama EDÖ uygulamaları; ikinci yarıyıl sonunda, 2. aşama EDÖ uygulamaları ise; dördüncü yarıyıl sonunda başlar.

1.18.3. Öğretime Hazırlık (madde 6)

Her akademik yılda yapılacak I. ve II. aşama EDÖ çalışmalarının bu yönerge doğrultusunda hangi işlem ve uygulamalarla tamamlanacağı, hazırlanacak bir EDÖ Çalışmaları Takviminde gösterilir. Bu takvim alınacak önlemler , her yılın kasım ayının 2. hafta içinde Endüstri Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş Müdür Yardımcısının başkanlığında, program koordinatörlerinden oluşan bir program kurulunca saptanır ve Müdürün onayı alınarak uygulamaya konur.

1.18.4. Öğretimin Yapılacağı Yerler (Madde 7)

EDÖ uygulamalarının yapılacağı yerler:

 1. EDÖ program Kurulları, Yüksekokul Endüstri Koordinatörlüğü işbirliği ile, program kurullarının önerileri dikkate alınarak Yüksekokul kurulunun belirlediği ve bu yönergede öngörülen asgari kriterlere uygunluğunu saptadığı kamu ve özel sektöre ait işyerlerinin ilgili birimleridir.
 2. Müdürlüğün ve öğrencilerin doğrudan doğruya buldukları veya bakanlıkların, sanayi odalarının, özel ve resmi endüstriyel kuruluşların Yüksekokul'a tahsis ettikleri (7.a) bendine uygun işyerleridir.

1.18.5. Öğrenci Rapor Dosyası (Madde 14)

Öğrenciler tamamladıkları EDÖ çalışmalarının 1. ve 2. aşamaları için birer rapor dosya hazırlamak zorundadırlar. Raporlar, ilgili program kurullarınca dosya ile birlikte verilen rapor yazma esaslarına göre ve EDÖ uygulama programlarında yer alan iş ve işlemleri kapsayacak şekilde yazılır.

Öğrenciler eksiksiz hazırlayacakları rapor dosyalarını, öngörülen süre içinde ve rapor kapağı işyeri yetkilisince imzalanmış ve mühürlenmiş olarak, program koordinatörlerine teslim ederler. Raporlarını zamanında vermeyen öğrenciler EDÖ'lerini başarmamış sayılırlar.

1.18.6. İşveren Raporu (Madde 15)

Aşama 1 ve 2 EDÖ'lerini tamamlayan öğrencilerin, çalışmaları hakkında işverenden olumlu rapor almaları zorunludur. Aksi halde EDÖ'lerini başarmamış sayılırlar.

İşveren raporu (Ek-4) iki nüsha olarak işveren tarafından doldurulur. Bunlardan biri iş yerinde saklanır. Rapor aslı GİZLİ kaydı ile taahhütlü olarak veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir.

1.18.7. EDÖ'de Başarı Tesbiti (Madde 16,17)

Aşama 1 ve 2. EDÖ'lerini tamamlayan öğrencilerin, öğrenci rapor dosyaları, işveren raporları, değerlendirme ziyaretlerinde hazırlanan raporlar; EDÖ Program Kurullarınca bir ön incelemeye tabi tutulur ve tespit edilen noksanlıklar öğrencilere tamamlattırılır. EDÖ Program Kurulları, öngördükleri tarihlerde bu durumdaki raporları esas tutarak öğrencileri sınava alabilirler. Sonuçları, Rapor Dosya kapağının arkasına basılan EDÖ Değerlendirme Formu'ndaki oranları dikkate alarak saptarlar. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için forma yazılacak ağırlıklı notların toplamının 65 olması gerekir.

 1. Aşama 1. EDÖ'den başarısız olan öğrenciler öncelikle bu aşama EDÖ'lerini ertesi yılın aynı döneminde tekrar ederler. Daha sonra II. aşama EDÖ'lerini yaparlar.
 2. Her program alanında EDÖ'lerini en iyi sonuçlarla başarmış olan öğrencilerden seçilen iki kişi, raporlarını, çalışmalarını ve iş deneyimlerini program koordinatörlerinin düzenlediği seminerlerde öğretim elemanlarına ve öğrencilere anlatır ve soruları cevaplandırırlar.

1.18.8. Genel Hükümler (Madde 20....25)

 1. Vardiye sisteminin uygulandığı yerlerde öğrenci gündüz vardiyesinde çalışır.
 2. Cumartesi günleri de çalışan bir işyerinde EDÖ süresi 10. hafta sonunda tamamlanmış sayılır. Öğrenci bu şekilde çalıştığını iş yeri personel müdürlüğünden aldığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne hitaben yazılmış resmi bir mektupla belgelemek zorundadır.

İşyerleri kontenjanlarını, bu istekleri dikkate alarak dağıtan Program Kurulları, her öğrenci için bir EDÖ için Yerleştirme Formu (Ek-2 ) doldurur. Bu formlardan biri ilerde öğrencilerin rapor dosyalarına konulmak üzere saklanır.

 1. İşyerine verilecek;
 1. Öğrenci Özgeçmişini Gösterir Form (Ek-3)
 2. İşveren Raporu (Ek-4)
 1. Öğrenci tarafından kullanılacak;
 1. Aşama 1 ve 2. EDÖ uygulamaları Programı (2 kopya, biri işyeri yetkililerine verilecek)
 2. İşyerine Devam Çizelgesi, yeter sayıda (Ek-5)
 3. Rapor Dosyası hazırlanırken izlenecek sıra (Ek-6) bulunur.

1.19. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Öğrencilerimiz, boş vakitlerini üniversitemiz bünyesinde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kültürel ve sportif faaliyetlere aktif şekilde katılabilirler. İsteyen öğrenciler, aşağıda yazılı olan kulüplere üye olabilirler. Böylece öğrencilerimiz ders dışında da sportif, kültürel ve sosyal alanda kendilerini geliştirir ve boş vakitlerini değerlendirmiş olurlar.

· Kütüphanecilik ve Yayın Kulübü

· Çevre Kulübü

· El Sanatları ve Resim Kulübü

· Modern Dans Kulübü

· Dağcılık Kulübü

· Ekonomi Kulübü

· Felsefe Kulübü

· Havacılık Kulübü

· Tiyatro Kulübü

· Türk Halk Müziği Kulübü

· Folklor Kulübü

· Fotoğrafçılık Kulübü

Ayrıca, Üniversitemiz kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonunda, çeşitli konuları içeren panel, konferans, seminer gibi etkinlikler de düzenlenmektedir.

Bahar yarıyılında da sınıflararası ve okullararası futbol, basketbol, voleybol gibi turnuvalar düzenlenmektedir.

3. Kütüphane (A.Ü. Kütüphane ve Dök. Merk. Yön. Madde 18)

Yüksekokulumuz öğrencileri, üniversite kampüsünde bulunan merkezi kütüphaneden istedikleri her türlü yayını bulma ve yararlanma olanağına sahiptirler.

Kütüphaneden bir defada en çok üç kitap, iki süreli yayın verilir. Kitaplar 15 gün, süreli yayınlar ise bir hafta süre ile verilir.

Öğrenciler aldıkları kitapları zamanında iade etmek zorundadırlar; iade edilmeyen yayınlar için her yıl kütüphane yönetim kurulunca belirlenen para cezası alınır. Öğrencinin üzerinde iade edilmeyen günü geçmiş kitap varsa, onları iade etmeden yeni kitap verilmez.

4. Sağlık, Kültür ve Spor ( Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)

 1. Yüksekokulumuz öğrencilerinin muayene ve tedavileri üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezinde yapılmaktadır. Ancak; kendisi veya kendisine bakmakla yükümlü ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunan öğrencilerin ilaç ve tedavi giderleri, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca karşılanacaktır. Bu öğrencilerin (tedavi işlemleri sırasında durumlarını belgeleyebilmeleri için) kendisi ve ailesi yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşundan sağlık karnesi almaları gerekmektedir. Bu öğrenciler sevk ve tedavi için Mediko-Sosyal Merkezine müracaatları sırasında sahip oldukları sağlık karnesini gösterecekler, sevk evraklarında ilaç ve tedavi giderlerinin bağlı bulundukları kurumlar tarafından ödeneceği belirtilecektir. Reçetede yazılı ilaçlarını ise, ya bağlı bulundukları kurumlarla sözleşmeli eczanelerden alacaklar, ya da serbest eczanelerden alarak kurumlarına fatura edeceklerdir. Diğer tedavi masrafları, tedaviyi yapan sağlık kuruluşu tarafından ilgilinin bağlı bulunduğu kuruma fatura edilecektir.
 2. Kendisi ve ailesi herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna bağlı olmayan öğrencilere Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından öğrencilere verilen sağlık karneleri/kartları her öğrenim yılı başında öğrencilik haklarının devam etmesine bağlı olarak kurum tarafından vize edilecektir. Onaylanan sağlık karne/kartlarının kullanım süresi 1 öğretim yılı olacaktır.
 3. Üniversitemizce sağlık karnesi verilen öğrencilerden herhangi bir sebeple öğrenimden ayrılan ilişiği kesilen veya mezun olanların karnelerinin iadesi istenecek, bu durumda olan öğrencilerin karnelerinin vizeleri iptal edilecek, ilişikleri kesilmeyecektir.
 4. Öğrencilerin buralardan sevk istemeleri halinde öğrenci kimlikleri ile birlikte sağlık karnelerini/kartlarını göstermeleri gerekmektedir.
 5. Nüfus kayıtlarına göre 25 yaşını doldurmuş öğrencilerimiz eğer kendileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanamıyorsa, anne ve babası sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında olsalar bile yaş sınırından dolayı anne ve babasının haklarından faydalanamayacağı için üniversitemiz sağlık ve tedavi yardımından yararlanabileceklerdir. Ancak bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 6. Medeni durumu itibariyle evli olan yüksekokulumuz öğrencilerinin de kendisi veya eşi herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında değiller ise anne ve babası yararlanıyorsa olsa bile anne ve babasının haklarından faydalanamayacağı için üniversitemiz sağlık ve tedavi yardımından yaralanabileceklerdir. Ancak eş ve varsa çocukları yaralanamayacaklardır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.
 7. Herhangi bir şekilde durumuna uygun olarak sağlık karnesi almamış veya lüzum görmemiş yüksekokul öğrencilerinin sevk ve muayeneleri öğrenci kimliği göstermek suretiyle Mediko-Sosyal Merkezince yapılır. Ancak bu durumdaki öğrencilerin ilaç ve tedavi giderleri kendilerince karşılanır. Bu sebeple sevklerinde ve reçetelerinde ilaç ve tedavi giderlerinin hastanın kendisi tarafından ödeneceği belirtilir.
 8. Kendisi veya kendisine bakmakla yükümlü ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan öğrenciler ile aynı durumdaki evli, ya da 25 yaşını doldurmuş öğrencilerin, üniversitemizden sağlık karnesi/kartı alabilmeleri ile, ilaç, muayene ve tedavi harcamalarının Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanabilmesi için; tedavi yardım beyannamesi vermeleri; ayrıca kendilerinden veya anne-baba ve varsa eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadıklarına dair resmi kurumlarca onaylanmış belgelerin (Öğrenci Sağlık ve Tedavi Yardımı Beyannamesi, herhangi bir sağlık kurumuna bağlı olmadığına dair dilekçe ve belge örneği) beyannameyle birlikte verilmesi gerekir. Beyanname ile bu belgelerini hazırlamayan öğrencilere sağlık karnesi verilemeyecek, ilaç ve tedavi giderleri ödenmeyecektir.
 9. Belgeler bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenip hazırlanır; ancak beyannamede verilen bilgilerde değişiklik olursa yeniden beyanname verilecektir.
 10. Bu belgelerle ilgili matbu formlar yüksekokul sekreterlikleri ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından temin edilir.

5. Burs ve Sosyal Hizmetler ( Burs ve Sosyal Hizm. Yönergesi)

5.1. Burs ve Sosyal Hizmetlerin Amacı (Madde 1)

 1. Öğrencilere yardım amacıyla çeşitli kurum, dernek ve kişilerden sağlanacak burs, kredi ve bağışların Öğrenci Burs ve Sosyal Hizmetler Fonunda toplanarak, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere BURS olarak verilmesi;
 2. Öğrencilerin dersleri dışında kalan zamanlarında, iş imkanlarının araştırılarak işe yerleştirilmeleri, maddi katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerle ilgili çalışmaların organizasyonunun yapılması, öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri ders araç-gereç ve ev eşyalarının temini yönünde, SOSYAL HİZMET faaliyetlerinin yapılması amaç olarak belirlenmiştir.

5.2. Burs İşlemleri (Madde 7)

Bursların verilmesinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur:

 1. Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Bursu, Akdeniz Üniversitesinde okuyan öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacını güder, karşılığında herhangi bir geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü getirmez.
 2. Bursun kaç öğrenciye, ne kadar verileceği, her yıl fon kaynaklarının durumuna göre Yürütme Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.
 3. Bursun verilmesinde fakülte, yüksekokul ve enstitülerdeki herhangi bir bölüm veya kontenjan farkı gözetilmez.
 4. Burs almak isteyen öğrenciler yüksekokulda bulunan Birim Danışma Kurullarından alacakları formları doldurarak aynı birime teslim ederler.
 5. Birim Danışma Kurulları öğrenciler tarafından doldurulan formlara görüşlerini belirterek Yürütme Kuruluna iletilmek üzere Öğrenci Burs ve Sosyal Hizmetler Birimine teslim ederler.
 6. Burs almayı hak eden öğrencilerin burslarının ödenme şekli Yürütme Kurulunca kararlaştırılır. Öğrenci Burs ve Sosyal Hizmetler Birimince organize edilir.
 7. Burs, bir öğretim yılı için Kasım ayı başından itibaren Haziran ayı dahil olmak üzere 8 ay sürelidir.
 8. Yürütme Kurulunca belirlenen sürelerde bursunu almayan öğrencilerin bursu iptal edilir.
 9. Başvuru formlarında yanlış beyanın tespit edilmesi durumunda burs kesilir ve öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.
 10. Burs aldığı süre içinde disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir. Takip eden yıllarda yeniden müracaatları kabul edilmez.
 11. Başarılı öğrencilerle, herhangi bir özürü veya sürekli hastalığı olanlara öncelik tanınır.
 12. Burs verilecek öğrenciler her yıl başarı ve ekonomik durumları yeniden değerlendirilerek tespit edilirler.

6. Barınma

Öğrencilerimizin barınma sorunları diğer şehirlerdeki öğrencilere göre daha şanslıdırlar. İklim koşullarının uygun olması, turistik şehir olması nedeniyle öğrencilerin motel ve pansiyonlarda uygun fiyatlarda kalması mümkündür. Ayrıca, devlet yurtlarının kapasitesinin öğrenciler için yetersiz olması nedeniyle, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin barınmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde çalışmalar yapılmaktadır.

6.1. Yurtlar

Yurtlar, aileleri bulundukları şehirde oturmayan ve yükseköğretim gören öğrencilerin barındıkları, boş zamanlarını değerlendirdikleri, ders çalışma saat ihtiyaçlarının karşılandığı ve huzur içinde yaşamaları için gerekli ortamın hazırlandığı devlet kuruluşlarıdır.

Yükseköğretim Kurumlarının açılış ve kapanma zamanları, normal eğitim ve öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak tespit edilir.

Öğrenciler aile reisinin izni, kalacağı yakın akrabasının kabul edeceğini belgelemesi ve bu belgenin yurt idaresi tarafından onaylanması şartıyla evci çıkabilirler. Evci izinleri hafta sonlarında cuma, cumartesi geceleri, diğer resmi tatillerde ise, tatilin sona erdiği geceye kadar devam eder.

Öğrenciler yurtlarda, devam ettikleri öğrenim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kalabilirler. Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri ise geri kalan öğrenim yılı kadardır. Ancak bu süreler içinde öğrenimlerini bitirmemiş öğrencilerden muhtaç ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere en fazla bir öğrenim yılı daha yurtlarda barınma olanağı tanınır. Bu öğrencilerden aylık yurt yatak ücretinin 2 katı ücret alınır.

7. Öğrenim Kredisi

351 sayılı Kurum Kanuna göre, yükseköğrenim gören başarılı ve muhtaç öğrencilere öğrenim kredisi verilmektedir.

7.1. Öğrenim Kredisine Müracaat Nasıl Yapılır?

Her öğrenim yılında verilecek öğrenim kredisi için müracaatların hangi tarihler arasında nasıl ve ne şekilde olacağı (Genelde ekim ayı içerisinde) basın ve TRT aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Ayrıca, yükseköğrenim kurumlarında, kurumun merkez ve taşra teşkilatında büyük afişler halinde öğrencilerin görebilecekleri yerlere ilan edilir.

Kredi almak isteyen öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kurumca hazırlanan matbu takım halindeki Öğrenim Kredisi Müracaat Kılavuzunun kendilerine en yakın olan bölge ve yurt müdürlüklerinden temin edilir.

Öğrenim Kredisi Müracaat Kılavuzu takım halinde olup içerisinde:

- Müracaat Formu (1 Adet)

- Öğrenim Kredisi Taahhüt ve Kefalet Senedi (1 Adet) bulunmaktadır.

Öğrenci müracaat kılavuzu içerisinde bulunan müracaat formunu kılavuzdaki açıklamalara uygun olarak doldurup okul idaresine tasdik ettirdikten sonra Genel Müdürlük adresine bizzat getirmek veya posta ile göndermek suretiyle müracaat işlerini yerine getirebilir.

7.2. Kredi Tahsisi Nasıl Yapılır?

O yıl içinde ayrılan kredi fonu içerisinde kredi almak için başvuran öğrencilerin müracaat formları, öğrenci ailelerinin sosyal ekonomik durumu ile öğrencilerin başarıları gözönüne alınarak bilgisayarla değerlendirilir ve öğrenim dallarının özelliklerine göre öğrenim kredisine hak kazananlar belirlenir.

Öğrenim kredisine hak kazananların isimleri listeler halinde üniversitemizde ilan edilmektedir. Öğrenciler ellerinde bulunan ve metni kurumca hazırlanan taahhüt ve kefalet senedini noterde tanzim ettirerek kendisinden istenen diğer belgelerle birlikte kuruma vermek suretiyle fiilen kredi ödemesinden yararlanmaktadır.

I.DEVRE

:

Ocak-Şubat-Mart

II.DEVRE

:

Nisan-Mayıs-Haziran

III.DEVRE

:

Temmuz-Ağustos-Eylül

IV.DEVRE

:

Ekim- Kasım-Aralık

aylarını kapsar.

geri.gif (1340 bytes)